Kavramsal Çerçeve

Küreselleşme

Her kurumun faaliyeti, kültürü, gerekleri farklıdır. Kurumsal yapılar toplumsal, sektörel ve bölgesel dinamiklerden etkilenirler. Kentler de bu gelişmelerden payını almış durumda. Kentsel gelişmenin sihirli bir formülü yoktur! Geleneksel kentsel yeniden yapılanma anlayışları, içe dönük mükemmelleşme ile uğraşır. Eko-sistemlere dikkat edilmez! Küreselleşme ve iletişim teknolojileri; kentlerin dışa dönük olmayı ve sürekli büyümeye zorluyor!

Planlamadan Stratejik Planlamaya

Sürekli değişen dünya ve dinamik yaşam şirketlerin, kentlerin ve devletlerin stratejilerini, yönetim süreçlerini, organizasyonlarını düzenli olarak gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor. Kurumsal yapıların faaliyetlerinin bireylerin kişisel yöntemlerine bağımlı olmadan sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için gereken sistemin kurulması stratejik bir önem taşımaktadır.

Rekabetçilik

Kurumların büyümesi ve küresel bir model olarak gelişmesi çok boyutlu, çok adımlı değişim/dönüşüm sürecidir! Günümüzde sistemlerin gelişme stratejilerini, verimlilik ve rekabetçilik üzerine kurmak durumundayız!