KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (TROYA FORUM), aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere
aşağıda yer verilmiştir. TROYA FORUM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan
doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları üyelerimizin ve websitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. TROYA FORUM, işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde
her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
TROYA FORUM, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin
özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla TROYA FORUM (“TROYA FORUM”)
tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 • I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
  Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya
  elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz (ad, soyad, kimlik bilgileri, doğum tarihi, cep telefonu
  numarası, e-posta, adres, IP adresi, IPI numarası, eğitim durumunuz, yaşadığınız bölge vb.) özel nitelikli
  kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu veriler üyelerimizin rızaları
  ve mevzuat hükümleri uyarınca TROYA FORUM tarafından fiziki ve dijital ortamda işlenmekte ve saklanmaktadır.
  Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları başta olmak üzere tüm kanunlar ve ilgili
  diğer mevzuat kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer
  alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
  TROYA FORUM, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel
  Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak
  kaydı ile verilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
  II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
  Kişisel verileriniz;
 • Kanun ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak TROYA FORUM ile imzalamış olduğunuz üyelik yetki
  belgesi çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak ve
  yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kimlik bilgilerini teyit etmek,
  iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede TROYA FORUM’un bağlı olduğu mevzuatta tanımlanan amaçlar
  doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek, Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında üyelerimiz ile
  iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Üyelikten yararlanmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, elektronik (internet/mobil vs.)
  veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve
  bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Tarafınızın talep edeceği hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili üye şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • TROYA FORUM tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu
  amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
  verebilmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine
  getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,
  TROYA FORUM tarafından işlenebilmektedir.
  III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
  Üyelerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, üyelerimizin izni çerçevesinde
  gerçekleşmekte ve kural olarak üyemizin onayı olmaksızın kişisel verileri (üyeler arası hariç) üçüncü
  kişilere aktarılmamaktadır.
  Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer
  kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve
  verilen hizmetlerin kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı
  yapılmaktadır.
  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler
  alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve
  üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TROYA FORUM sorumlu değildir.
  KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz KVKK tarafından
  öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
  şartları ve amaçları dâhilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içi ve yurt dışında
  faaliyet gösteren ve TROYA FORUM ile iş ortaklığı, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt
  dışındaki çeşitli üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla bunların hizmetleri ile ilgili paylaşılabilmektedir.
  IV. TROYA FORUM kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
  TROYA FORUM ile paylaşılan kişisel veriler, TROYA FORUM gözetimi ve kontrolü altındadır. TROYA FORUM, yürürlükteki ilgili
  mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli
  organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla
  sorumluluğu üstlenmiştir.
  V. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
  Kişisel veri sahibi olarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
  VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
  KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz,
  KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca
  silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
  VII. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz
  KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer
  şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde ve
  KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
  VIII. KVKK uyarınca TROYA FORUM’un Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
  KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde TROYA FORUM, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen
  ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
 • TROYA FORUM’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Üyeler arasında paylaşılmış olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla TROYA FORUM’un meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  IX. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
  KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar TROYA FORUM’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve
  mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu
  bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her
  zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.
  X. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
  KVKK’nın 4. maddesi uyarınca TROYA FORUM’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü
  bulunmaktadır. Bu kapsamda TROYA FORUM’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine
  getirebilmesi için üyelerimizin TROYA FORUM’a doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin
  herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle
  iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
  XI. TROYA FORUM’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
  Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@troyaforum.com e-posta adresinden
  dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.